Adatvédelmi tájékoztató

1. Adatkezelő és elérhetőségei

A jelen tájékoztató tartalmazza a Vikor Áron Dávid Ügyvédi Iroda (székhely: 1034 Budapest, Viador utca 11., adószám: 19164261-2-41, tel.: +36-30-4980444, honlap: www.vikorlaw.com) (a továbbiakban: „Ügyvédi Iroda”) adatkezelési tájékoztatóját  a jelenlegi, korábbi és leendő ügyfelek és a hozzájuk kapcsolódó személyek (a továbbiakban együtt: „ügyfél” vagy „ügyfelek”) személyes adatainak kezelésére vonatkozóan.

E tájékoztató célja, hogy rögzítse az ÜGYVÉDI IRODA által alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elveket és az ÜGYVÉDI IRODA adatvédelmi és adatkezelési politikáját. 

A GDPR 37. cikk (1) bekezdése alapján az ÜGYVÉDI IRODA adatvédelmi tisztségviselő kijelölésére nem köteles.

2. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok köre

– a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény („Pmt.”),

– az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény,

– az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény („Ütv.”),

– az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”),

– a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679/EU rendelet („GDPR”).

3. Adatkezelés elvei

Az ÜGYVÉDI IRODA kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen tájékoztatóban, a GDPR-ban és a hatályos nemzeti jogjogszabályokban meghatározott elvárásoknak. Az ÜGYVÉDI IRODA mindent megtesz ügyfelei személyes adatainak és az általuk rendelkezésre bocsátott személyes adatok és az érintettek jogainak védelmében. Az ÜGYVÉDI IRODA a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Előbbiek keretében az ÜGYVÉDI IRODA megfelelő intézkedéseket tesz annak biztosítása érdekében, hogy az ügyfelekre vonatkozó személyes adatokat mindenkor

– jogszerűen és tisztességesen és megfelelő jogalapon kezelje (jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság);

– csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtse, és azokat ne kezelje ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon;

– az adatkezelés céljai szempontjából megfelelő és releváns, és a szükségesre korlátozódjanak (adattakarékosság);

– pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek; lehetőség szerint a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljék vagy helyesbítsék (pontosság);

– olyan formában tárolja, amely az ügyfelek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé; a személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak statisztikai célból kerüljön sor, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtása mellett (korlátozott tárolhatóság);

– oly módon kell kezelni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve (integritás és bizalmas jelleg).

Ugyanakkor az ügyfelek kötelesek biztosítani, hogy az érintettek – ideértve a megbízási szerződésben rögzített kapcsolattartók és az ügyfelek képviseletében eljáró személyeket, vagy egyéb személyeket, akiknek a személyes adata az ÜGYVÉDI IRODA részére átadásra kerül – a GDPR 13. cikke szerinti adatvédelmi tájékoztatót kapjanak.

4. Fogalmak:

  • „személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

  • „adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés; 

  • „az adatkezelés korlátozása”: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

  • „adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

  • „adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

  • „harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

  • „az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

  • „adatvédelmi incidens”: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

  • „ügyfél”: az ÜGYVÉDI IRODA szolgáltatásai iránt személyesen, a honlapon, telefonon vagy bármely más módon érdeklődők, illetve az ÜGYVÉDI IRODÁVAL megbízási szerződést kötők.

5. A személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja és időtartama

5.1 Az ÜGYVÉDI IRODA adatkezelései szerződéses vagy jogszabályi kötelezettségen, vagy önkéntes hozzájáruláson alapulnak.

5.2 Az ÜGYVÉDI IRODA az alább felsorolt adatkezelési célokból a következő személyes adatokat kezeli az ügyfelekről:

5.2.1 Érdeklődés jogi szolgáltatás iránt honlapon, személyesen, telefonon, vagy egyéb módon

(a) név; Az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat

(b) e-mail cím, telefonszám; Az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok

(c) érdeklődés tárgya (pl.: tervezett ügylet adatai, az ügyhöz kapcsolódó egyéb adatok); Az ügyfél érdeklődésének pontosításához, annak megfelelő, személyre szabott megválaszolásához szükséges adatok, az ügyfél saját közlése alapján

Az adatkezelés jogalapja az érdeklődő hozzájárulása. Az adatkezelés a hozzájárulás érdeklődő által megjelölt tartamig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig tart.

5.2.2 Egyedi ajánlatkérés

(a) név; Az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat

(b) e-mail cím, telefonszám; Az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok

(c) érdeklődés tárgya (a lehetséges megbízással érintett ügy körülményei); Az ügyfél érdeklődésének pontosításához, annak megfelelő, személyre szabott megválaszolásához szükséges adatok, az ügyfél saját közlése alapján.

Az adatkezelés jogalapja az érdeklődő hozzájárulása. Az adatkezelés a hozzájárulás érdeklődő által megjelölt tartamig, vagy a hozzájárulás visszavonásáig tart.

5.2.3 Ügyvédi megbízási szerződés megkötése és teljesítése

(a) név; Az ügyfél beazonosításához elengedhetetlenül szükséges adat

(b) e-mail cím, telefonszám; Az ügyfél későbbi eléréséhez elengedhetetlenül szükséges adatok

(c) a szerződés tárgyával összefüggő adatok (pl.: érintett vagyontárgy adatai, családi állapot, személyes körülmények); A szerződés tárgyának meghatározása, a szerződés teljesítéséhez, a megbízás ellátásához szükséges adatok és körülmények

(d) a Pmt. és az Ütv. által meghatározott, kötelezően nyilvántartandó adatok (pl. természetes személyazonosító adatok, igazolványmásolatok, kiemelt közszereplői minőségre vonatkozó adatok, tényleges tulajdonosok természetes személyazonosító adatai) – Jogszabály kötelező előírása folytán nyilvántartandó adatok.

Az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése, illetve az annak kapcsán felmerült esetleges jogviták rendezhetőségének biztosítása, továbbá a Pmt. és az Ütv. kötelező előírásai.

Az adatkezelés időtartama a szerződés teljesítése plusz öt év (általános polgári jogi igényérvényesítési határidő), a keletkezett, nem selejtezhető okiratok esetében a megőrzési idő korlátlan, a Pmt. és az Ütv. alapján gyűjtött adatok esetében a megbízás megszűnésétől számított 10 év, amely jogszabály által meghatározott, kivételes esetben meghosszabbodhat.

6. Profilalkotás

Az ÜGYVÉDI IRODA nem alkalmaz automatizált döntéshozatalt és a rendelkezésre álló adatokból nem alkot profilt az érintettekről, továbbá az érintettek adatait közvetlen üzletszerzésre nem használja fel.

7. Személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái

Az ÜGYVÉDI IRODA általában adatkezelőtől adatkezelőig alapon a következő harmadik felekkel oszt meg ügyféli személyes adatokat:

– az ÜGYVÉDI IRODA vagy az ügyfelek részére szolgáltatásokat végző szervezetekkel (pl.: biztosítást nyújtó társasággal, audit vagy IT szolgáltatóval stb.);

– a megbízási szerződés teljesítésében résztvevő harmadik felekkel (ellenérdekű fél, hatóságok, bíróságok, szakértők, az ügyfél vagy általunk bevont jogi vagy egyéb szolgáltatók, közjegyzők);

– felügyeleti hatósággal és más hatóságokkal, egyéb szabályozó hatóságokkal és szervekkel.

Az ügyfelek személyre szóló tájékoztatást kérhetnek a hozzájuk kapcsolódóan az ÜGYVÉDI IRODA által kezelt személyes adatok kezeléséről (az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, az adatok köréről, az adatok továbbításáról, a kezelés időtartamáról), azt az alábbi elérhetőségeken teheti meg: e-mail: info@vikorlaw.com, tel.: +36-30-4980444, cím: 1307 Budapest, Pf. 54..

8. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

Az ÜGYVÉDI IRODA számítástechnikai rendszerei és más adatmegőrzési helyei a székhelyén, az eljáró ügyvéd mobil eszközein valamint a vonatkozó szerverein találhatók meg.

Az ÜGYVÉDI IRODA a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

– csak az arra feljogosítottak számára hozzáférhető;

– hitelessége és hitelesítése biztosított;

– változatlansága igazolható;

– a jogosulatlan hozzáférés ellen védett legyen.

Az ÜGYVÉDI IRODA az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés, sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az ÜGYVÉDI IRODA a technika mindenkori fejlettségére tekintettel olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő, ésszerű védelmi szintet nyújt.

Tájékoztatjuk ugyanakkor az érintetteket, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek protokolltól (pl. e-mail, web stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő az ÜGYVÉDI IRODA megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést.

Az ÜGYVÉDI IRODA által kezelt adatokat elsődlegesen az illetékes belső munkatársaink (ügyvédek, ügyvédjelöltek, ügyvédi iroda munkavállalói stb.) jogosultak megismerni, azokat harmadik személyek részére nem adjuk át, kizárólag ügyvédi megbízásokkal kapcsolatos, vagy más jogos érdekből (pl. adósságbehajtás), jogszabályi kötelezettségből, vagy ha ehhez az érintett előzetesen kifejezett beleegyezését adta.

9. Nemzetközi adattovábbítás harmadik országokba

Az ügyfelek személyes adatai továbbíthatók az Európai Gazdasági Térségen kívüli országokban levő adatkezelőknek és adatfeldolgozóknak is, amennyiben a megbízás teljesítéséhez erre szükség van, illetve ha ahhoz az ügyfél kifejezett és előzetes tájékoztatáson alapuló hozzájárulását adta (GDPR 49. cikk).

Az ÜGYVÉDI IRODA az ügyfelet a szerződés megkötését megelőzően tájékoztatja, hogy az ügyfelek adatainak továbbításával érintett Európai Unión kívüli címzett tekintetében a továbbított adatok megfelelő védelme biztosított:

a) a Bizottság által a GDPR 93. cikkének (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárással összhangban elfogadott általános adatvédelmi kikötések révén;

b) a felügyeleti hatóság által elfogadott és a Bizottság által a GDPR 93. cikkének (2) bekezdésében említett vizsgálóbizottsági eljárásnak megfelelően jóváhagyott általános adatvédelmi kikötések révén;

c) a GDPR 40. cikke szerinti, jóváhagyott magatartási kódex a harmadik országbeli adatkezelő vagy adatfeldolgozó arra vonatkozó, kötelező erejű és kikényszeríthető kötelezettségvállalásával együtt, hogy alkalmazza a megfelelő – ideértve az érintettek jogaira vonatkozó – garanciákat; vagy

d) a GDPR 42. cikke szerinti, jóváhagyott tanúsítási mechanizmus a harmadik országbeli adatkezelő vagy adatfeldolgozó arra vonatkozó, kötelező erejű és kikényszeríthető kötelezettségvállalásával együtt, hogy alkalmazza a megfelelő garanciákat, ideértve az érintettek jogait illetően is. E körben az ÜGYVÉDI IRODA törekszik arra, hogy az Európai Bizottság / NAIH által jóváhagyott szerződéses adatvédelmi mintaklauzulákat harmadik országbeli partnereivel elfogadtassa.

10. Az ügyfél jogai

10.1 Az ügyfél hozzáférési jogai

Az ügyfél hozzáférhet a személyes adataihoz. Ha az ügyfél kéri, hogy az ÜGYVÉDI IRODA visszajelzést adjon arra vonatkozóan, hogy kezeli-e a személyes adatait, az ÜGYVÉDI IRODA a jogszabályok által meghatározott keretek között köteles tájékoztatást adni.

Egyes esetekben az ÜGYVÉDI IRODA nem az érintettől kapja meg annak személyes adatait. Ilyen esetekben vélelmezzük, hogy az, akitől az adatokat megkaptuk, jogosult volt azok részünkre történő átadására. Amennyiben az adatokat nem az érintettől kapjuk meg, úgy az érintettel szemben fennálló tájékoztatási kötelezettségünk korlátozott.

Ennek ellenére az ÜGYVÉDI IRODA az érintett kérése alapján mindenkor áll az érintettek rendelkezésére és a jogszabályok keretei között a kért tájékoztatást megadja.

Az ügyfél azon joga, hogy visszajelzést kapjon arról, hogy az ÜGYVÉDI IRODA kezeli-e (vagy sem) a személyes adatait a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki, de nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra.

Az ÜGYVÉDI IRODA a kérelmező ügyfél kérésére hozzáférést és másolatot biztosít a személyes adataihoz. Ha az ügyfél további/ismételt másolatot kér a személyes adatairól, az ÜGYVÉDI IRODA ésszerű díjat számíthat fel a kérés teljesítésével összefüggésben felmerülő adminisztratív költségek megfizetésére, mely díjat az ügyfél köteles viselni.

10.2 Az ügyfél helyesbítéshez való joga

Az ügyfél jogosult a személyes adatai helyesbítésére. E joga a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki; és nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra.

Az ÜGYVÉDI IRODA az ügyfél kérése alapján a jogszabályok keretei között eljárva megfelelően javítja vagy kiegészíti annak személyes adatait, továbbá az ügyfél személyes adatainak helyesbítéséről tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek), kivéve, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlennek bizonyul vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

10.3 Az ügyfél törléshez való joga

Bizonyos feltételek esetén az ügyfél jogosult a személyes adatai törlésére.

Az ÜGYVÉDI IRODA indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az ügyfél személyes adatait, amennyiben az ÜGYVÉDI IRODA kezeli e személyes adatokat, és az ügyfél a személyes adatai törlését kéri, és a személyes adatok nem szükségesek azon célokra, amelyekre az ÜGYVÉDI IRODA a személyes adatokat kezeli.

Az ÜGYVÉDI IRODA indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az ügyfél személyes adatait, ha az ÜGYVÉDI IRODA kezeli az ügyfél személyes adatait, és az ügyfél a személyes adatai törlését kéri, és az ügyfél visszavonja a hozzájárulását, amin az adatainak kezelése alapul, és nincs más jogalap az ügyfél adatainak további kezelésére.

Az ÜGYVÉDI IRODA indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az ügyfél személyes adatait, ha az adatkezelés az ÜGYVÉDI IRODA vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, és az ügyfél tiltakozik az ellen, hogy az ÜGYVÉDI IRODA kezeli a személyes adatait, és az ilyen személyes adatok kezelését megalapozó jogszerű ok nem élvez elsőbbséget az ügyfél tiltakozásával szemben.

Az ÜGYVÉDI IRODA indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az ügyfél személyes adatait, ha az ügyfél a személyes adatai törlését kéri, és az ilyen adatok ÜGYVÉDI IRODA általi kezelése nem jogellenes, vagy a törlés kötelező a hatályos jogszabályok értelmében, vagy az ügyfél adatait az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában gyűjtik.

Az ÜGYVÉDI IRODA az ügyfél személyes adatainak törléséről tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek), kivéve, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

10.4 Az ügyfél joga az adatkezelés korlátozásához

Az ügyfél a jogszabályok keretei között kérheti a személyes adatai kezelésének korlátozását.

Az ügyfél joga a személyes adatai kezelése korlátozásának kérésére a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki; és nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra.

Az ÜGYVÉDI IRODA korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését arra az időszakra, amely alatt ellenőrzi az ilyen adatok pontosságát, ha az ügyfél a személyes adatai kezelésének korlátozását kéri és az ügyfél vitatja az ilyen adatok pontosságát.

Az ÜGYVÉDI IRODA korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, ha az ügyfél olyan adatok kezelésének korlátozását kéri, amelyek kezelése jogellenes, és az ügyfél ellenzi az ilyen adatok törlését.

Az ÜGYVÉDI IRODA korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, ha az ügyfél a személyes adatai kezelésének korlátozását kéri, és az ÜGYVÉDI IRODÁ-nak már nincs szüksége ezekre az adatokra az adatkezelése céljából, és az ügyfél az adatait jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez igényli.

Az ÜGYVÉDI IRODA korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, ha az ügyfél tiltakozik az olyan személyes adatai kezelése ellen, amelyek ugyanakkor szükségesek az ÜGYVÉDI IRODA jogos érdekei céljából, és az ügyfél annak visszaigazolására vár, hogy az ügyfél személyes adatainak az ÜGYVÉDI IRODA általi kezelésére van jogszerű ok, amely elsőbbséget élvez az ügyfél tiltakozásával szemben.

Az ÜGYVÉDI IRODA az ügyfél személyes adatai kezelésének korlátozásáról tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit (ha vannak ilyenek), kivéve, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlen vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne.

Ha az ÜGYVÉDI IRODA korlátozza az ügyfél személyes adatainak kezelését, akkor

– tárolhatja az ilyen személyes adatokat,

– az ügyfél hozzájárulása alapján kezelheti az ilyen személyes adatokat,

– kezelheti a személyes adatokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy valamely személy jogainak megvédéséhez.

10.5 Az ügyfél adathordozhatósághoz való joga

Az ügyfél jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsák anélkül, hogy ezt akadályozná (ahol technikailag lehetséges) az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy szerződés teljesítéséhez szükséges és az adatkezelés automatizált módon történik.

Az ügyfél adathordozhatósághoz való joga a rá vonatkozó személyes adatokra terjed ki; és nem terjed ki a nem rá vonatkozó személyes adatokra.

11. Adatvédelmi incidens

Ha egy esetlegesen bekövetkező adatvédelmi incidens az ÜGYVÉDI IRODA rendszerén belül valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az ÜGYVÉDI IRODA indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

12. Ügyfélkapcsolat

Amennyiben ÜGYVÉDI IRODÁNKKAL adatkezelésünkkel vagy szolgáltatásaink igénybevétele során észrevétele, kérdése, problémája van, a honlapunkon megtalálható elérhetőségeken kapcsolatba léphet velünk.

13. Más weboldalakra mutató hivatkozások

Az oldal linkeket tartalmaz(hat) más szolgáltatókhoz, amelyek nem tartoznak a jelen adatvédelmi nyilatkozat hatálya alá. Amikor elhagyja az ÜGYVÉDI IRODA honlapját, javasoljuk, hogy olvassa el figyelmesen az adatvédelmi irányelveket minden kapcsolódó weboldalhoz, amelyek személyes adatokat gyűjtenek.

14. Egyéb

ÜGYVÉDI IRODÁNK fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az érintettek értesítése mellett egyoldalúan módosítsa.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a nyomozó hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az ÜGYVÉDI IRODÁt.

15. Eljárási szabályok

A személyes adatokról az információadásra, törlésre, helyesbítésére 30 nap áll az adatkezelő rendelkezésére. Amennyiben az adatkezelő az érintett ilyen igényét nem teljesíti, 30 napon belül írásban közli az elutasítás indokait.

16. Adatvédelmi hatóság, jogorvoslat

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36.1.391.1400,

Fax: +36.1.391.1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap: http://www.naih.hu 

Az érintett jogosult továbbá az adatkezelővel szemben bírósághoz fordulnai az Infotv-ben leírtak szerint.